Generelle vilkår

for innleie og utleie av arbeidskraft.no

 • AVTALENS FORMÅL, INNLEDENDE BESTEMMELSER:

  Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold mellom oppdragsgiver og Connect Rekruttering og Rådgivning AS. Kontrakten gjelder rekruttering.

  Partene skal holde hverandre underrettet om hvem som til enhver tid er deres representanter. Representantene skal ha fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne slik at rekrutteringen kan gjennomføres uten unødvendige komplikasjoner

  Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge:

  1. Oppdragsbekreftelsen for det enkelte oppdrag.
  2. Evt. Connect Rekruttering og Rådgivning AS tilbud med spesifikasjoner.
  3. Evt. oppdragsgivers bestilling, tilbud/anbudsforespørsel med spesifikasjoner.
  4. Nærværende standard avtalevilkår.

   

  SØKERBEHANDLING

  Aktuelle kandidater siles ut og blir kontakt av Connect Rekruttering og Rådgivning AS. Alle forespørsler og henvendelser på bakgrunn av en eventuell annonse på Internett håndteres av Connect Rekruttering og Rådgivning AS.

  FØRSTEGANGSINTERVJU

  Avholdes av Connect Rekruttering og Rådgivning AS

  RUTINER

  Det er Connect som er ansvarlig for å kvalitetssikre kandidaten før denne blir videresendt til oppdragsgiver. Med dette menes at det kjøres minimum 1-3 intervjuer før kandidaten blir sendt over til oppdragsgiver. Connect er ansvarlig for å sjekke minimum 2 referanser der en av referansene, hvis mulig med hensyn til behovet for konfidensialitet, skal være siste arbeidsgiver. Oppdragsgiver får en skriftlig presentasjon av kandidatene som Connect anbefaler til hoved intervju med oppdragsgiver.

  HEVING

  Iverksetter partene handlinger i strid med avtalen, oppdragsbeskrivelsen, eller unnlater å oppfylle sine plikter i henhold til disse, kan avtalen gjensidig sies opp med 14 dagers varsel dersom forholdet ikke bringes i orden.

  BETINGELSER

  Dersom oppdragsgiver avbestiller/utsetter oppdraget på grunn av stillingen allikevel ikke kan/skal bemannes, og en kandidat oversendt av Connect blir ansatt hos, eller leid inn til oppdragsgiver i en periode innen ½ år etter at de er oversendt, blir rekrutteringshonoraret alltid fakturert.

  KOSTNADER VED ANNONSERING OG ØVRIGE KOSTNADER

  Kostnader i forbindelse med annonsering i dagspresse eller andre medier samt eventuelle andre kostnader knyttet til oppdraget, avtales fortløpende og faktureres oppdragsgiver.

  ANSVAR OG ERSTATNING

  Partene har ikke ansvar overfor hverandre for indirekte tap og følgeskader.

  Påføres en av partene tap som følge av mislighold eller erstatningsbetingende handling fra den annen part, har ikke sistnevnte ansvar for indirekte tap, herunder driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap som den annen part påføres.

  TAUSHETSPLIKT

  All informasjon partene utveksler skal ikke overføres til tredje part uten den annen parts Skriftlige samtykke. Dette gjelder også etter oppdragets avslutning.

  Connects medarbeidere har taushetsplikt i forhold til bedriftshemmeligheter og for øvrig beskrivelser, oppskrifter, modeller, personlige opplysninger etc. som medarbeideren får kjennskap til under oppdraget. Connects medarbeidere kan ikke bringe med seg skriftlige arbeidsmaterialer eller dokumenter ut av oppdragsgivers lokaler uten først å ha innhentet særlig tillatelse til dette.

  UNDERLEVERANDØRER, OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER ETTER AVTALEN

  Connect Rekruttering og Rådgivning AS kan fritt benytte seg av underleverandører i forbindelse med utførelse av sine plikter etter avtalen.

  Rettigheter og plikter etter avtalen kan ikke overdras uten samtykke fra den annen part. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Som overdragelse regnes ikke endring av eierforhold, fusjon eller fisjon, overføring av virksomhet eller del av denne hos partene. Tilsvarende regnes ikke som overdragelse, overførsler til selskap som er en del av samme konsern som den overdragende part, jf allmennaksjeloven/aksjeloven § 1-3.

  VARSLER

  Varsler, krav og andre meldinger som blir gitt av Partene i henhold til avtalen skal skje skriftlig i brev, pr. telefaks eller pr e-mail til de adresser som til enhver tid måtte bli meddelt.

  Meddelelser skal anses avgitt når de er mottatt av mottaker. For meddelelser på e-mail skal mottaker bekrefte og ha mottatt meddelelsen.

  LOVVALG OG TVISTER

  Avtalen er utarbeidet i henhold til norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom disse ikke fører frem skal tvisten løses av norske domstoler etter norsk rett med Drammen Tingrett som verneting i første instans.

 • 1. ANSETTELSE OG ARBEIDSFORHOLD

  Connect Rekruttering og Rådgivning AS (heretter omtalt som Connect) er ansvarlig arbeidsgiver for vikaren og svarer for lønn og samtlige sosiale kostnader for medarbeideren. Connect leier ut medarbeidere til sine oppdragsgivere.

  Connect’s medarbeidere skal følge oppdragsgivers reglement og arbeidsinstrukser.

  Oppdragsgiveren er ansvarlig for at arbeidsforholdene er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

  Vikaren følger arbeidsreglement mv. for oppdragsgiverens virksomhet og arbeider i henhold til oppdragsgiverens instrukser og kontroll. Connect er derfor ikke ansvarlig for feil eller forsømmelser som skyldes vikarene, og har altså intet ansvar for eventuelle krav som oppdragsgiver eller tredjemann måtte fremsette og som har forbindelse med oppdraget.

  2. REKLAMASJON

  Eventuell reklamasjon på det arbeid vikaren utfører, må skje uten ugrunnet opphold.

  3. PRISBEREGNING

  I timeprisen er innkalkulert lønn til vikaren med alle sosiale omkostninger (feriepenger, sykelønn, arbeidsgiveravgift, m.v.). Connect sørger for at skattetrekk, trygdetrekk og andre pliktige trekk blir foretatt.

  4. REISEGODTGJØRELSE

  Reisetid og reiseutgifter belastes kun ved spesielle tilfelle, og etter forhåndsavtale med Connect.

  5. OVERTID

  Overtid belastes etter vanlige regler med 50 og 100% ved arbeid ut over 37,5 timer pr. uke eller 9 timer pr. dag. Tillegget er på 50% på hverdager før kl. 21 og 100% etter kl. 21, i helger og på helligdager. Ved oppdrag utover 6 måneder må vi ta forbehold om justeringer av timeprisen ved evt. lønnstillegg.

  6. BETALINGSVILKÅR

  Våre kunder faktureres ukentlig dersom ikke annet er avtalt. Betalingsbetingelser: Netto kontant innen 10 dager.

  7. ANSVAR

  På grunn av at Connects medarbeidere følger den enkelte oppdragsgivers reglement og arbeider under hans instruks og kontroll, er Connect ikke ansvarlig for feil og forsømmelser fra medarbeiderens side. Connect’s medarbeidere skal ikke uten Connect sitt samtykke arbeide med eller ha ansvar for penger eller verdipapirer. Nøkler til våre ansatte utleveres på oppdragsgivers ansvar.

  8. ENDRINGER

  Oppdragsgiver kan ikke tilby Connect’s medarbeidere noen form for ansettelse i avtalt utleieperiode.

  Oppdrag som er påbegynt med innleie fra Connect skal fullføres i Connects regi, og kan ikke overføres til annen part i oppdragsperioden.

  9. TAUSHETSPLIKT

  Våre medarbeidere har taushetsplikt om våre oppdragsgiveres forretnings- og driftsforhold.

  10. FORSIKRINGER

  Vikarer fra Connect Rekruttering er yrkesskadeforsikret i henhold til norsk lov.