Effekten av trivsel

Design-uten-navn4Når vi som rekrutterer spør våre kandidater hva som er viktige faktorer i valg av arbeidsgiver er trivsel en av faktorene kandidatene oppgir svært ofte. Det å trives på jobb er viktig for de aller fleste.


Trivsel har siden 1930-tallet vært et sentralt område av organisasjonspsykologien og all forskning på området viser til at dette vil være en sentral del av arbeidslivet generelt i uoverskuelig fremtid. Hvorvidt trivsel faktisk skaper økt effektivitet og produktivitet, er forskerne langt fra enige om. For det aller meste ligger mye av forklaringen til denne uenigheten i hvordan ansatte rapporterer hvorvidt de trives eller ei. Altså hvordan trivsel blir målt. Dette gir store forskjeller i forskningen.

Men hva er trivsel, og hvilke effekter har det på arbeidslivet?

Det finnes ikke én enkel definisjon på hva trivsel er, da trivsel er en svært subjektiv tilstand. Det handler om hvordan livet, eller jobben i dette tilfellet, oppleves av den enkelte. Noen av årsakene til at vi opplever trivsel:

 • Prestasjon
 • Anerkjennelse
 • Mestring
 • Autonomi
 • Selvutvikling

Hva som får meg til å oppleve mestring, og hva som får deg til å oppleve mestring, kan være svært forskjellige årsaker. Likevel vet vi at det å for eksempel mestre vår oppgave er en viktig faktor til trivsel. Forskningen viser altså at vi kan definere selve opplevelsene som gjør at vi trives, men ikke nødvendigvis hva som gir oss denne opplevelsen. Disse faktorene kalles motivasjonsfaktorer.


Et annet aspekt som er like viktig som årsaker til trivsel, er årsaker til mistrivsel. Disse faktorene kalles hygienefaktorer og går ut på:

 • Bedriftens personalpolitikk og administrasjon (bedriften som helhet)
 • Lederen
 • Arbeidsforholdene
 • Mellommenneskelige forhold
 • Status (ikke av stillingen, men tilhørende statussymboler; kaffemaskin ol)
 • Trygghet i arbeidet
 • Privatlivet

Dette er kjent som Herzbergs tofaktorteori og er sterkt representert i organisasjonspsykologien. Disse to faktorene; motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer, er en fordel at du som leder kjenner til da det vil gi deg større muligheter til å forstå hvorfor dine ansatte trives/ikke trives og hva du evt kan gjøre med det. Skal man ha effekt av trivsel, må man forstå sine medarbeidere og hva som skaper trivsel hos dem.

Opplever dine ansatte trivsel? 

Når du stiller deg det spørsmålet, vet du egentlig svaret eller tror du? Trivsel er høyst subjektivt og kan være et vanskelig tema å få konkrete målinger på. Vi ser i forskning at svarene en sitter igjen med varierer med parameterne som brukes. Det er lett å havne i den fella hvor «jeg syns.. jeg tror.. jeg mener..» får stor meritt når man snakker om trivsel på arbeidsplassen. En kan kan derfor ende opp med å basere oppnåelsesgrad av trivsel ut fra ens egen subjektive følelse. Vet du egentlig hvordan dine ansatte trives?

Tross at det kan være vanskelig finne en god mal på måling av trivsel på den generelle arbeidsplass, er det ingen umulig oppgave å få en god oversikt på dette innenfor egen organisasjon. En måte å innhente en slik oversikt er gjennom medarbeidersamtalen. Denne skal alle ansatte gjennom årlig (minimum en gang per år), og er en viktig brikke i arbeidet i å skape en god organisasjonskultur. Implementerer du faktorene om trivsel og mistrivsel inn i medarbeidersamtalen vil du lettere skape forståelse og dermed kunne rette riktige tiltak for å bevare eller øke trivselen på jobb. Medarbeidersamtalen er et svært godt verktøy for arbeidsgiver dersom man tar dette i bruk riktig.


De mest attraktive arbeidsplassene vil dermed være de bedriftene som har et bevisst og strategisk forhold til trivsel.

Som vi nevnte innledningsvis er dette noe vi som rekrutterer møter på i stort sett hvert enkelt intervju. Kandidatene søker mot arbeidsplasser hvor trivsel er prioritert. Høy grad av trivsel er èn av årsakene som kan medføre lavere turnover i en bedrift, og kan sørge for at de beste kandidatene ikke søker seg i din retning.

De mest attraktive arbeidsplassene vil dermed være de bedriftene som har et bevisst og strategisk forhold til trivsel.

Er du en av de?

Medarbeidersamtalen - en tidstyv eller verdiskapen...
Fremgang - tilfeldigheter eller god ledelse?

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://conrek.no/